Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129591

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.    

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalania poziomu potrzeby wsparcia w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej. Prowadzi postępowania m.in. w zakresie stwierdzania nieważności orzeczeń, ich zmiany, wznawiania postępowań orzeczniczych.
 • Udziela wyjaśnień powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz innym organom administracji rządowej i samorządowej.
 • Prowadzi szkolenia, w tym przygotowuje materiały pomocnicze i szkoleniowe dla członków wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, dotyczące procedur i standardów postępowania w sprawach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalania poziomu potrzeby wsparcia.
 • Przygotowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów dotyczących orzecznictwa i problematyki osób niepełnosprawnych oraz sygnalizuje potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej.
 • Reprezentuje Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz poziomu potrzeby wsparcia w celu zapewnienia właściwej obsługi prawnej i procesowej przed sądami administracyjnymi i uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze kontroli
 • ­­Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ­­Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ