Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133095

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, m.in. przygotowuje i aktualizuje wytyczne, opracowuje interpretacje i stanowiska Ministerstwa, przygotowuje prace grup roboczych
 • Ocenia i wybiera projekty, m.in. monitoruje i usprawnia proces oceny i procedurę odwoławczą, rozpatruje odwołania, opracowuje system wyboru projektów
 • Weryfikuje wnioski o płatność oraz przygotowuje poświadczenia wydatków
 • Zarządza projektami, m.in. tworzy zespół projektowy, wybiera podwykonawców i ekspertów, określa zakres, cele i harmonogram projektu, identyfikuje ryzyka, kontroluje realizację za zadań i wykonanie budżetu
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań zakupowych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej
 • Zapewnia kompleksową obsługę Komitetów Monitorujących w Programie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego we wdrażaniu Funduszy UE
 • Wiedza z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z zakresu Pomocy Technicznej
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych oraz kontroli i audytu
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B1
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ