Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133260

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4.818,99.zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Monitorowanie i kontrola przyznanych do wydatkowania limitów środków finansowych w grupach budżetowych, będących w dyspozycji Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • Weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych wpływających do Wydziału
 • Zgłaszanie do Wydziału Finansów KWP w Szczecinie zapotrzebowań na środki finansowe
 • Koordynowanie pracy Zespołu, w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji procesów księgowych
 • Przygotowywanie okresowych analiz i zestawień księgowych dotyczących wykorzystania limitów finansowych na potrzeby Wydziału Finansów
 • Prowadzenie rejestru wystawionych zleceń i umów na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane w Wydziale
 • Opracowywanie miesięcznych zaangażowań wydatków budżetowych realizowanych przez pracowników Wydziału w rozdziałach i grupach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Rozdział 2, 3 i 4)
 • Znajomość ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Rozdział 4)
 • Znajomość ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Rozdział 1)
 • Znajomość ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Zdolność analitycznego myślenia, staranność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy, rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność, asertywność
 • Umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawnych
APLIKUJ TERAZ