Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133287

Warunki pracy


 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 • Praca pod presją czasu;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania;;
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zagadnień telemedycyny, e-zdrowia, innowacji w ochronie zdrowia oraz badań klinicznych.
 • Monitoruje stan wydatkowania środków finansowych w ramach poszczególnych projektów oraz przygotowuje sprawozdania i zestawienia statystyczne dotyczące wydatkowania środków finansowych dla inwestycji D1.1.2 i D3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Uczestniczy w opracowywaniu materiałów do planowania środków na realizację poszczególnych projektów oraz w zgłaszaniu zapotrzebowania na środki na rzecz uprawnionych podmiotów w celu zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji D1.1.2 i D3.1.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Podejmuje inicjatywy dotyczące monitorowania projektów z zakresu e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków europejskich, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z obowiązującymi założeniami, umowami i dokumentami kierunkowymi.
 • Monitoruje, gromadzi i dystrybuuje informacje nt. projektów realizowanych w obszarze e-zdrowia finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem dążenia do zapewnienia interoperacyjności i komplementarności planowanych i wdrażanych projektów zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym, w tym w zakresie projektów dotyczących telemedycyny.
 • Bierze udział w pracach grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków zagranicznych na rzecz sektora zdrowie, polityki rozwoju oraz obszaru innowacji i e-zdrowia.
 • Współpracuje przy realizacji badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, dotyczących projektów finansowanych ze środków europejskich oraz KPO w celu oceny jakości, w tym trafności, skuteczności i efektywności ich wydatkowania oraz efektów ich wdrażania (ich użyteczności, trwałości, spójności).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub finanse i rachunkowość lub matematyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych.
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz realizacji badań klinicznych.
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich wdrażanych na poziomie regionalnym i centralnym.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich
 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania.
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ