Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137581

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
 • praca pod presją czasu,
 • praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami.

Zakres zadań

 • ewidencjonuje operacje gospodarcze w systemie finansowo-księgowym w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych oraz z operacji finansowych,
 • sporządza zapotrzebowania, harmonogramy wydatków, sprawozdania w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, w celu realizacji planu finansowego oraz w celu prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzi ewidencję księgową zaangażowania z tytułu wydatków oraz innych dyspozycji na podstawie, których dokonywane są płatności w celu zapewnienia zgodnych z przepisami prawa zapisów księgowych. Przeprowadza bieżącą analizę zapisów księgowych na kontach analitycznych dotyczących planu, wydatków i zaangażowania oraz sporządza informacje i zestawienia o zaangażowaniu,
 • sporządza deklaracje dla podatku od towarów i usług w celu prawidłowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • przygotowuje przelewy, generuje wyciągi, zestawienia w systemie bankowości elektronicznej NBE w celu realizacji operacji bankowych
 • prowadzi obsługę kasową w tym dewizową w celu prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
 • sprawdza otrzymane dowody księgowe pod względem formalno-rachunkowym, w celu przekazania ich do zatwierdzenia w ewidencji księgowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (ekonomia lub finanse i rachunkowość) lub dowolne wyższe
i przeszkolenie z zakresu finansów publicznych, rachunkowości lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych oraz minimum rok
w administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ww. przepisów prawa,
 • znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.",
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu finansowo-księgowego PROBIT,
 • umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP oraz TREZOR,
 • efektywna komunikacja,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętność dostosowania się do zmian,
 • umiejętność przekazania informacji.
APLIKUJ TERAZ