Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych / Główny specjalista ds. zamówień publicznych 

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko: starszego specjalisty ds. zamówień publicznych / głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w Biurze Planowania i Zamówień Publicznych


Rekrutacja na stanowisko: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych / Główny specjalista ds. zamówień publicznych


 

Miejsce pracy: Warszawa, al. Niepodległości 213Opis stanowiska:
 
Główne obowiązki:   
 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja poprawności dokumentacji w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi BN przy przygotowaniu postępowań o zamówienie publiczne,
 • udział w pracach komisji przetargowej.
Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze),
 • w przypadku kandydata na stanowisko starszego specjalisty: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych po stronie Zamawiającego (w tym: co najmniej roczne doświadczenie w okresie od stycznia 2021 r.),
 • w przypadku kandydata na stanowisko głównego specjalisty: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych po stronie Zamawiającego (w tym: co najmniej roczne doświadczenie w okresie od stycznia 2021 r.),
 • co najmniej 3 lata pracy w jednostce sektora finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość orzecznictwa w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań, których przedmiotem były roboty budowlane, dostawy, usługi, w tym o wartościach powyżej progów unijnych;
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi platformy e-Zamówienia (ezamowienia.gov.pl),
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office),
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność do analitycznego myślenia,
 • zdolności opracowywania i redagowania tekstów,
 • samodzielność w realizacji zadań.   

Prosimy kandydatów o załączenie do CV zestawienia wybranych przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeprowadzonych w okresie ostatnich 2 lat.


Wykaz powinien zawierać nazwę postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz datę wszczęcia postępowania.

 

Mile widziane:
 • znajomość systemu ProPublico wraz z portalem e-Propublico,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań, których przedmiotem były usługi z zakresu informatyki.
Oferujemy:
 • umowę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Podstawowe wynagrodzenie zasadnicze brutto dla pełnego etatu:

 • 6 100 zł (starszy specjalista),
 • 7 300 zł (główny specjalista).

Zgodnie z „Regulaminem wynagradzania pracowników Biblioteki Narodowej” pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości do 20% miesięcznego wynagrodzenia.

Informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym znajduje się tutaj

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, prosimy o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową przez okres 1 roku kalendarzowego.

Oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową przez okres 1 roku kalendarzowego.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

APLIKUJ TERAZ