Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy specjalista/ Główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli na Miejscu II


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Starszy specjalista/ Główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli na Miejscu II
Miejsce pracy: Warszawa, biuro w centrum Warszawy
Nr ref.: 3/2024
Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY.

Podstawowe obowiązki:
 • Prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii
 • Europejskiej w ramach programów i instrumentów finansowych: CEF, PO Polska Wschodnia,
 • PO Infrastruktura i Środowisko, Krajowy Plan Odbudowy (wyjazdy służbowe na terenie całego kraju).
 • Analiza dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami prawa krajowego i unijnego (m. in. zgodność z ustawą Prawo budowlane, ustawą o transporcie kolejowym, zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie interoperacyjności).
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzoną kontrolą projektu.
Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy:
  • minimum 2 lata na stanowisko Starszego specjalisty,
  • minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty.
Wymagania dodatkowe (merytoryczne):
 • Znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w mtym 1 rok w zakresie kontroli lub audytu.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa budowlanego.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
Kompetencje:
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie zasadnicze (w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia):
  • Starszy specjalista 5 000, a 5 700;
  • Główny specjalista 5 500, a 6 200.
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach..
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych.
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie)
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.” 
......................................................
Podpis kandydata do pracy
 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.
………………………………………
Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Termin składania Aplikacji upływa w dniu 23/01/2024
APLIKUJ TERAZ