Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy Specjalista w Dziale ds. Zamówień Departament Zamówień Publicznych


OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 130/22

 

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista
w Dziale ds. Zamówień
Departament Zamówień Publicznych

Biuro Prezesa AMW w Warszawie

--- umowa na zastępstwo ---

Oferujemy:
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.
Główne obowiązki:
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej,
 • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień oraz bieżące wspieranie komórek organizacyjnych w zakresie trybu postępowania, uzgadnianie projektów i zmian umów oraz innych dokumentów,
 • monitorowanie zmian stanu prawnego oraz analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych a także udział w opiniowaniu projektów zmian do ustawy Pzp,
 • przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzania postępowań udzielanych na podstawie ustawy Pzp,
 • współudział w przygotowaniu pism i odpowiedzi na odwołanie przed KIO,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w zakresie zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustawy: Pzp, Kpa, Kc, o finansach publicznych oraz znajomość Kodeksu spółek handlowych,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy własnej.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, sumienność i odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania TUTAJ (wzór dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania ofert: 22 września 2022 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 130/22”

 

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online dostępnego pod przyciskiem "Aplikuj teraz".

 

Metody i techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje:
 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13 lub 22/ 314 99 46.
APLIKUJ TERAZ