Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 133553

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Sporadycznie praca w terenie,
 • Sporadycznie praca w nietypowych godzinach (w tym dyżury),
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind,
 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Pozyskuje dane pierwotne z wykorzystaniem elektronicznych i papierowych kanałów zbierania danych, przetwarza je w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramach,
 • Monitoruje kompletność danych, prowadzi ich kontrolę merytoryczną i logiczną oraz udziela jednostkom sprawozdawczym i respondentom informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz przyjętych założeń metodologicznych,
 • Wykonuje czynności teleankietera oraz prowadzi badania ankietowe w terenie (w tym badania na granicy) w charakterze ankietera uzupełniającego z wykorzystaniem sprzętu mobilnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Poszukiwanie informacji,
 • Współpraca,
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • Orientacja na klienta/interesanta,
 • Myślenie analityczne,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ