Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 137262

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu
 • praca administracyjno-biurowa
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • wymuszona pozycja ciała
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • praca przy monitorze ekranowym
 • brak windy
 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje analizy krótkookresowe i bieżące informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na potrzeby monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym oraz w celu zapewnienia potrzeb informacyjnych samorządu terytorialnego i pozostałych odbiorców
 • projektuje i realizuje graficzne prezentacje danych statystycznych w celu umieszczenia ich w publikacjach, opracowaniach i raportach opracowywanych na potrzeby monitorowania polityki spójności w regionie
 • opracowuje informacje wynikowe z badań statystycznych i pozastatystycznych na potrzeby monitorowania polityki spójności w regionie
 • opracowuje i realizuje publikacje statystyczne, w tym skład i opracowywanie graficzne
 • współuczestniczy w działalności promocyjnej Urzędu, poprzez zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej oraz graficzno- edytorskiej materiałów okolicznościowych i popularyzujących zasoby informacyjne statystyki publicznej
 • współuczestniczy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej skierowanej do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych
 • opracowuje materiały statystyczne w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (przygotowanie dokumentów do odczytu maszynowego, zapewnienie tekstów alternatywnych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • obsługa programów graficznych (np.CorelDRAW, Adobe Illustrator lub inne narzędzia graficzne)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • podstawowa znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ