Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Stażysta w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego


Ogłoszenie numer: 7434279, z dnia 2022-09-13

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko stażysty

w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Liczba wolnych miejsc – 2 (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa)

 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa, ul. Miodowa 21, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd-111-21/2022

 

Opis stanowiska

 • kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 • księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych,
 • analiza kont i rozliczanie sum do wyjaśnienia,
 • wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego

Wymagania

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia o kierunku rachunkowość, ekonomia,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS – Office Word, Excel),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu finansowo - księgowego SAP,
 • doświadczenie w księgowości.
 • znajomość ogólnych zasad z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych,
 • prawidłowe redagowanie pism, dokumentów i informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu, z danymi kontaktowymi (tel., mail).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe min. I stopnia.
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.
 • Oświadczenia:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone w stosunku do kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń do pobrania w formie edytowalnej znajduje się na stronie internetowej Sądu.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne brutto – 3.900 zł oraz dodatek za wysługę lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego,
 • stałe godziny pracy: 8.00-16.00,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja),
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi),
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport,
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stażysty Kd-111-21/2022”,w terminie od dnia 22 sierpnia 2022 roku do dnia 21 września 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa.

 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu z wiedzy.
 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 26 września 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.

 

Po zakończeniu konkursu, dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do akt osobowych,

 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie (w przypadku niezatrudnienia danego kandydata) zostaną komisyjnie zniszczone, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami,

 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury konkursowej,

 • kandydaci mogą odebrać zgłoszone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej. Dokumenty są do odebrania w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy. ul. Miodowej 21.

Informacje dodatkowe

 • Informacja o wyniku naboru w konkursie zostanie umieszczana na stronie internetowej Sądu https://mokotow.sr.gov.pl/.

 • Informacja dodatkowa dotycząca konkursu pod numerami telefonów: (22) 531-42-04; (22) 531-44-04; (22) 531-44-23.

 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych.

X. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ